zájezdy,dovolená

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY/GRPD


I. ÚVOD
Cestovní agentura CHLUMECKA -Rakouská Lenka (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze ověřené CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme doloženo pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK klient může dostat v naší CA. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro zahraniční cestovní kancelář zákazníkovi na požádání předložíme také kopii oprávnění konkrétní CK k provozování cestovní kanceláře.

II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY
Zájezdy,které nabízíme mají stejnou cenu a podmínky jako každá pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků!


III. CESTOVNÍ SMLOUVA
Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu, doplníme nezbytné k vyplnění cestovní smlouvy. Klient musí být informován ohledně zaplacení zájezdu, způsobu převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Poté klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

IV. PLATBA ZÁJEZDU
Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu.Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA, přímo na účet CK nebo osobně na pobočce CK pořádající zájezd. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Cestovní smlouva se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.
V. CESTOVNÍ DOKLADY
Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Ubytovací poukazy, letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku popř. cestovní pojištění obdrží zákazník obvykle na letišti od pracovníka dané CK. Pokud to CK umožňuje  může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně v CA nebo na pobočce CK popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou na adresu uvedenou na cestovní smlouvě.

VI. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
Až do doby uhrazení zálohy na zájezd jsou storno poplatky u nás nulové. Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky v souladu s všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK.

VII. REKLAMACE
CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro účely CA.


VIII. Obchodní sdělení pro klienty e-mailem

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání obchodních sdělení a novinek (newsletterů) a nabídek last minute pro klienty. CA si vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem klientům zařazeným do databáze CA. Pokud klient uvede mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt (e-mail), souhlasí tímto se zasíláním obchodních sdělení a novinek z CA. Klient samozřejmě může tento souhlas odmítnout, a to proklikem ve zprávě v e-mailu nebo vyjádřením nesouhlasu, které napíše do návrhu cestovní smlouvy nebo e-mailem zaslaným do CA.

 

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

CA zpracovává osobní úaje v rozsahu titul, jméno, přijmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a emailová adresa. Zákazník poskytnutím těchto úajů CA uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů, zasíláním informací. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvoalt zasláním písemného odvolání na adresu sídla CA nebo prostřednictvím e-mailu. 

 

 

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)  je obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Rakouská Lenka

kancelář: Klicperovo nám. 11, 503 51 m Chlumec n.Cidl.

IČO: 04377478

 

S jakými údaji pracuji

Pracuji pouze s daty, která jsou nezbytná pro nabídku vhodného pobytu či služeb, vzájemnou komunikaci a zároveň jsou nutná pro uzavření smlouvy/poskytnutí služby. 
Jedná se o jméno a přijmení,datum narození, pohlaví, číslo cestovního dokladu, email, telefon, adresa,

informace o cestující osobě, číslo bankovního účtu.

Odkud data beru

Komunikace s klientem přes telefon a email, webová stránka.

 

Komu předávám Vaše údaje

Vaše údaje používám pouze k sepsání cestovní smlouvy s určitou cestovní kanceláří. Dále při komunikaci s vámi. Při vystavení faktury zaměstnavateli.
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám dříve poskytli pro účely, které vyžadují platnost souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas platně udělen.
 

 

Vytvářím objednávku...